STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu Theo phụ lục đính kèm kết quả phân loại Medical Wire & Equipment Co Ltd - Anh Quốc Medical Wire & Equipment Co Ltd - Anh Quốc Dùng để lấy mẫu/vận chuyển/bảo quản mẫu vi sinh vật bao gồm virus, vi khuẩn… Quy tắc 4, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A