STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus Disposable virus sampling kit (YL-05L) JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Dùng để lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu virus Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus Disposable virus sampling kit (YL-10L) JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Dùng để lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu virus Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Môi trường lấy mẫu/vận chuyển mẫu virus Disposable virus sampling kit (YL-15L) JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD JIANGSU YULI MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD Dùng để lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển mẫu virus Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A