STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que lấy mẫu bệnh phẩm JN6001; JN60011; Shandong Chengwu Medical Products Factory Shandong Chengwu Medical Products Factory Sử dụng để lấy mẫu bệnh phẩm (mẫu hầu họng, tỵ hầu,…) Quy tắc 5, phần III phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A