STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ An Toàn Sinh Học Cấp II LA2-5A1-E; LA2-6A1-E; LA2-8A1-E; LB2-3B1-E; LB2-5B1-E; LB2-6B1-E; LB2-8B1-E; AB2-3S1; AB2-5S1; AB2-6S1; AC2-2S8; AC2-3S8; AC2-5S8; AC2-6G8; AC2-4D8; AC2-6D8; AC2-3S8-NS; AC2-5S8-NS; AC2-3E8-TU; AC2-4E8-TU; AC2-5E8-TU; AC2-6E8-TU; AC2-3S8-TU; AC2-5S8-TU; CYT-6A1 PT Esco Bintan Indonesia Esco Micro Pte Ltd Tủ an toàn sinh học là tủ thao tác dùng trong phòng xét nghiệm y tế, phòng thí nghiệm, bảo vệ an toàn người sử dụng, mẫu thao tác và môi trường trước các tác nhân lây nhiễm sinh học. Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A