STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Miếng vá màng tim sinh học Theo phụ lục Theo phụ lục Glycar SA (Pty) Ltd Miếng vá màng tim sinh học với công nghệ chống vôi hóa EnCap được chỉ định sử dụng cho: + Đóng các lỗ khuyết màng ngoài tim + Tái tạo mạch, sửa chữa tim và mạch máu lớn Khoản a, Trường hợp 1, Quy tắc 14, Mục D, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/16 TTBYT Loại D