STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tay bipolar Theo phụ lục Theo phụ lục TONTARRA Medizintechnik GmbH, Germany Là phụ kiện của dao mổ điện - Quy tắc 9, mục 1. - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C
2 Bản điện cực Bipolar Theo phụ lục Theo phụ lục TONTARRA Medizintechnik GmbH, Germany Là phụ kiện của dao mổ điện - Quy tắc 9, mục 1. - Điều 4, mục 2d, Nghị định 169/2018/ NĐ-CP TTBYT Loại C