STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đa ký hô hấp ApneaLink Air Complete Set – US; ResMed Pty Ltd ResMed Pty Ltd Chẩn đoán Ngưng thở khi ngủ Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy thở áp lực dương AirStart 10 Apap Apac Co; AirSense 10 Autoset Apac Tri C; AirSense 10 Autoset FH Apac Tri C; AirMini Autoset W Apac; AirCurve 10 VAuto Apac Tri 4G; ResMed Pty Ltd ResMed Pty Ltd Điều trị ngưng thở khi ngủ Quy tắc 9, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C