STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán Theo phụ lục Theo phụ lục Merit Medical Systems, Inc Hỗ trợ tình trạng bất thường trong mạch máu trung tâm Quy tắc 7, mục B, phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D