STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhóm hóa chất phân tích sinh hóa - Enzymes Theo phụ lục Theo phụ lục HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH Theo phụ lục theo phụ lục TTBYT Loại B