STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường vận chuyển mẫu Speciment Collection Tube DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Sử dụng để thu thập, lưu trữ và vận chuyển mẫu virus trong phòng thí nghiệm hoặc bệnh viện Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu Speciment Collection Swap DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc DEWEI Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Sử dụng để thu thập các mẫu tế bào, virus hoặc vi sinh vật từ họng, mũi, bề mặt của vật thể. Sử dụng trong thí nghiệm và y tế Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I TTBYT Loại A