STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường vận chuyển mẫu CORE-MEDIUM / IC-UTM02R, IC-UTM03R, IC-UTM05R INCORE Co., Ltd., KOREA INCORE Co., Ltd., KOREA Sử dụng để vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I - TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A