STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhiệt kế Theo danh mục Changzhou Yineng Experimental Instrument Factory, China Changzhou Yineng Experimental Instrument Factory, China Nhiệt kế Quy tắc 4 TTBYT Loại A