STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Hộp hấp và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Zimmer Biomet Spine, Inc Sử dụng trong phẫu thuật Quy tắc 1, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A