STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bình hút dịch ZH-BF02; ZH-BF07; ZH-BF08; ZH-GBF01; ZH-GBF02; ZH-GBF01; ZH-GBF02; ZH-GBF04 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Dùng để nắp đặt, vận hành khí y tế trong các cơ sở khám, chữa bệnh Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
2 Ổ khí đầu ra ZH-BS; ZH-DIN Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Dùng để kết nối với hệ thống khí y tế Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ lưu lượng kế ZH-BF03; ZH-BF04; ZH-BF05; ZH-BF06; ZH-LB01; ZH-LB02; ZH-LB03; ZH-LB04; ZH-GLB01; ZH-GLB02 Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co., Ltd Trung Quốc Dùng để điều chỉnh khí y tế Quy tắc 2 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B