STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde foley 2 nhánh SH-133; SH-134; SH-135; SH-136; SH-137. Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd. Hospitech Marketing Sdn. Bhd.. Malaysia Hospitech Manufacturing Services Sdn. Bhd. Hospitech Marketing Sdn. Bhd.. Malaysia Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân nam. Quy tắc 5, Mục 2. TTBYT Loại B