STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị điều chỉnh lưu lượng, làm ẩm khí oxy dòng cao và phụ kiện kèm theo Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại BMC Medical Co., Ltd/China. BMC Medical Co., Ltd/China. Dùng để điều chỉnh lưu lượng dòng khí cao đồng thời điều chỉnh làm ẩm và làm ấm dòng khí đi qua, điều chỉnh tỷ lệ trộn giữa không khí và oxy Quy tắc 11, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B