STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống PCR, dải ống PCR các loại, các cỡ PCR Tube, PCR Strip tube Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng để lưu mẫu. Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
2 Ống cryo giữ đông, nắp vặn các loại, các cỡ Cryogenic tubes Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng để bảo quản mẫu. Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
3 Ống ly lâm các loại, các cỡ Centrifuge tubes, Micro Centrifuge tubes Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng cùng với máy ly tâm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
4 Khay vi thể các loại, các cỡ Microplates Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng để lưu mẫu Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
5 Lọ chứa mẫu các loại, các cỡ Container Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng để lưu mẫu Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
6 Tip đầu col có lọc, không lọc các loại, các cỡ Pipet tips, Conductive tips Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd, Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd, Sử dụng với pipette để lấy mẫu Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
7 Cuvette các loại, các cỡ Cuvette cup match for cruor appartus Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd, Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng cho máy xét nghiệm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
8 Ống nuôi cấy (ống thử) các loại, các cỡ Test tubes Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng cho phòng thí nghiệm Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A
9 Cốc đựng mẫu các loại, các cỡ Sample cups Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd, Ningbo MFLAB Medical Instruments Co.,Ltd Sử dụng để lưu mẫu Quy tắc 5, Phần III,Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại A