STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản bóng quả lê Theo phụ lục Theo phụ lục Covidien LLC Ống nội khí quản bóng quả lê được chỉ định đặt đường miệng/mũi của khí quản để gây mê và để kiểm soát đường thở chung. Phụ lục I, phần IIB, QT5, mục 4 - Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B