STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Smith & Nephew Acufex Trunav Retrograde drill - Mũi khoan ngược chiều Acufex Trunav của Smith & Nephew ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 5.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 6mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 6.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 7mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 7.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 8mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 8.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 9mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 9.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 10mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 10.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 11mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 11.5mm ; ACUFEX TRUNAV Retrograde Drill, 12mm ; ACUFEX PINPOINT Adapter Theo phụ lục Smith & Nephew Inc., Endoscopy division / USA Khoan xương tạo ra hốc nằm lại trong xương Quy tắc 6, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B