STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Môi trường Vận chuyển Viral Transport Medium Biological Industries Israel, Beit Haemek, Ltd Biological Industries Israel, Beit Haemek, Ltd Sử dụng để đựng mẫu sử dụng trong xét nghiệm IVD Quy tắc 5, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A