STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp cho khuôn đúc mẫu mô FTML315 Fa-Tech Diagnostics Europe B.V. Fa-Tech Diagnostics Europe B.V. Sử dụng để đậy khuôn chứa mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Khuôn đúc mẫu mô Theo phụ lục Theo phụ lục Fa-Tech Diagnostics Europe B.V. Sử dụng để chứa và tạo khuôn cắt cho mẫu bệnh phẩm Quy tắc 5, phần III của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A