STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm kính phủ Dako Cover Glass Agilent Technologies Denmark ApS, Denmark Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd, Singapore - Tấm kính phủ (Dako Cover Glass) được sử dụng để dán lên mẫu mô cố định formalin, đúc paraffin, mẫu mô đông lạnh, và chế phẩm tế bào. Tấm kính phủ được sử dụng cho cả thiết bị tự động và làm tay. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tấm kính thủy tinh FLEX IHC Microscope Slide Agilent Technologies Denmark ApS, Denmark Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd, Singapore - Tấm kính thủy tinh (FLEX IHC Microscope Slide) được sử dụng trên mẫu mô cố định formalin, đúc paraffin trong hóa mô miễn dịch với bộ lên màu Dako Envision FLEX. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A