STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa Theo danh mục đính kèm BIOLABO S.A.S , FRANCE BIOLABO S.A.S , FRANCE Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa Quy tắc 6 TTBYT Loại B
2 Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa Theo danh mục đính kèm BIOLABO S.A.S , FRANCE BIOLABO S.A.S , FRANCE Thuốc thử, hóa chất chẩn đoán dùng cho máy phân tích sinh hóa Quy tắc 3 TTBYT Loại C