STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mở khí quản không có bóng HTC0530U HTC0535U HTC0540U HTC0545U HTC0550U HTC0555U HTC0560U HTC0565U HTC0570U HTC0575U HTC0580U HTC0585U HTC0590U Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Tạo đường dẫn thông khí tạm thời hoặc vĩnh viễn trực tiếp thẳng vào khí quản. Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
2 Mở khí quản có bóng HTC0540C HTC0545C HTC0550C HTC0555C HTC0560C HTC0565C HTC0570C HTC0575C HTC0580C HTC0585C HTC0590C Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Tạo đường dẫn thông khí tạm thời hoặc vĩnh viễn trực tiếp thẳng vào khí quản. Quy tắc 5, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Sâu máy thở HTA1006 HTA1016 HTA1026 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Nối ống nội khí quản, mở khí quản với dây máy thở Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Khóa 3 chạc có dây nối HTD1005 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Hỗ trợ bơm thuốc vào đường tĩnh mạch. Quy tắc 2/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
5 Khóa 3 chạc không dây nối HTZ0001 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Hỗ trợ bơm thuốc vào đường tĩnh mạch. Quy tắc 2/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
6 Sonde dạ dày PVC HTD1006 HTD1008 HTD1010 HTD1012 HTD1014 HTD1016 HTD1018 HTD1020 HTD1022 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Hỗ trợ đưa thức ăn vào cơ thể bệnh nhân Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Dây Oxy HTA0801 HTA0802 HTA0803 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Dây oxy gọng kính HTA0701 HTA0701S HTA0702 HTA0702S HTA0703 HTA0703S HTA0704 HTA0704S Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để cung cấp oxy cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B