STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đúc bệnh phẩm (Máy vùi mô) và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A
2 Máy cắt tiêu bản và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A
3 Bàn sấy tiêu bản tích hợp bể điều nhiệt và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A
4 Bàn sấy tiêu bản Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A
5 Bể điều nhiệt Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A
6 Máy nhuộm tiêu bản (Máy nhuộm lam) và phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục SLEE medical GmbH- Đức Máy sử dụng trong chuyên khoa giải phẫu bệnh 5 IVD TTBYT Loại A