STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống nội khí quản Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical ASD Inc. Mục đích đảm bảo thông khí và kiểm soát đường thở khi bệnh nhân tự thở không hiệu quả, cần được giúp thở Quy tắc 5 phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Phụ kiện ống nội khí quản có bóng Theo phụ lục Theo phụ lục Smiths Medical ASD Inc. Mục đích theo dõi áp lực bóng nội khí quản Quy tắc 5, phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B