STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông ái nước can thiệp mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục PendraCare International B.V. Được thiết kế để tạo đường dẫn cho các thiết bị chuẩn đoán, can thiệp đi qua. Được chỉ định sử dụng trong can thiệp mạch vành và mạch ngoại biên Quy tắc 6 và quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D