STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống môi trường vận chuyển mẫu virus Disposable virus sampling tube Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd., China Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd., China - Dùng để thu thập, vận chuyển và bảo quản mẫu bệnh phẩm. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tăm bông lấy mẫu bệnh phẩm Disposable sampler Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd., China Shijiazhuang Kang Weishi Medical Instrument Co., Ltd., China - Dùng để lấy mẫu bệnh phẩm tỵ hầu, hầu họng.... - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 5 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại A