STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút điểm lệ S1.3511, S1.3512, S1.3521, S1.3522, S2.3121, S2.3122, S2.3421, S2.3422, S2.3521, S2.3522, S2.3651, S2.3652, S2.3681, S2.3682 France Chirurgie Instrumentation SAS France Chirurgie Instrumentation SAS Sử dụng thiết kế đóng điểm tuyến lệ trong điều trị khô mắt (Sản phẩm được sử dụng một lần cấy ghép trên 30 ngày) Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Nút điểm lệ freesize S2.4001; S2.4002; France Chirurgie Instrumentation SAS France Chirurgie Instrumentation SAS Sử dụng thiết kế đóng điểm tuyến lệ trong điều trị khô mắt (Sản phẩm được sử dụng một lần cấy ghép trên 30 ngày) Quy tắc 8, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C