STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Stent graft cho động mạch chủ bụng Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Cấy ghép trong phẫu thuật tim mạch Quy tắc 8.2 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D