STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử chẩn đoán, hóa chất xét nghiệm Theo phụ lục Theo phụ lục Agilent Technologies, Inc., USA Sử dụng trong chẩn đoán in vitro Quy tắc 3 Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C