STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện tim CARDIO CARE 2000, CARDIOTOUCH-3000, Cardio7 Bionet Co.,Ltd, Korea (Republic) Bionet Co.,Ltd, Korea (Republic) Theo dõi các thông số sinh lý điện tim Quy tắc 10 Phần II, Phụ lục I Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại C