STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mũi trám răng Theo danh mục đính kèm (41 khoản) Theo danh mục đính kèm Ivoclar Vivadent AG Dùng trám răng Qui tắc 6 TTBYT Loại B