STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuPid HCV Genotyping Kit Q01HCV03.1A KHOA THƯƠNG KHOA THƯƠNG Phân nhóm kiểu gen HCV Quy tắc 3 IVD TTBYT Loại C