STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuSeq HP Drug resistance Mutation Sequencing Kit S01HPY05.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện HP Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B
2 AccuLite H.pylori Genotyping Kit C01HPY03.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện HP Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B