STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 AccuElis Strongyloides stercoralis Detection Kit E01STR01.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện lớp kháng thể IgG Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B
2 AccuElis Toxocara canis Detection Kit E01TOX01.1A Khoa Thương Khoa Thương Phát hiện lớp kháng thể IgG Quy tắc 6 IVD TTBYT Loại B