STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Công bố đủ điều kiện thực hiện dịch vụ tư vấn về kỹ thuật Trang thiết bị y tế. Nhóm thủ tục Công bố Bộ Y Tế
2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại B (Bộ Y tế) Nhóm thủ tục Công bố
3 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại B Nhóm thủ tục Công bố Sở Y tế
4 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A Nhóm thủ tục Công bố Sở Y Tế
5 Công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục Công bố Bộ Y Tế
6 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Nhóm thủ tục Công bố Sở Y Tế
7 Công bố nồng độ, hàm lượng trong nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế, chất ngoại kiểm chứa chất ma túy và tiền chất Nhóm thủ tục Công bố Bộ Y Tế
8 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Nhóm thủ tục Công bố Sở Y tế
9 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế. Nhóm thủ tục Công bố Sở Y Tế
10 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A. Nhóm thủ tục Công bố Sở Y Tế