STT Tên thủ tục Lĩnh vực Cơ quan quản lý Xem chi tiết
1 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại B phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách (Sản xuất trong nước) Cấp số lưu hành TTBYT trong trường hợp cấp bách (Thông tư 13/2021/TT-BYT) Bộ Y Tế
2 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại B phục vụ phòng chống dịch Covid-19 trong trường hợp cấp bách (Nhập khẩu) Cấp số lưu hành TTBYT trong trường hợp cấp bách (Thông tư 13/2021/TT-BYT) Bộ Y Tế
3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại C, D phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách (Sản xuất trong nước) Cấp số lưu hành TTBYT trong trường hợp cấp bách (Thông tư 13/2021/TT-BYT) Bộ Y Tế
4 Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại C, D phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong trường hợp cấp bách (Nhập khẩu) Cấp số lưu hành TTBYT trong trường hợp cấp bách (Thông tư 13/2021/TT-BYT) Bộ Y Tế