Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

CÁC QUY TRÌNH ISO CẤP PHÉP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

QUY TRÌNH QT.HTTB.01: TIẾP NHẬN, THẨM ĐỊNH, CẤP, HẬU KIỂM VÀ THU HỒI SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


QUY TRÌNH QT.HTTB.02: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ


QUY TRÌNH QT.HTTB.03: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐÃ NỘP TRƯỚC NGÀY 01/01/2022


QUY TRÌNH QT.HTTB.06: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO


QUY TRÌNH HTTB.01: TIẾP NHẬN, RÀ SOÁT HỒ SƠ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 TẠI CƠ QUAN BỘ Y TẾ

Quyết định số 7673/QĐ-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Bộ Y tế năm 2018