Hệ thống tạm ngừng hoạt động
từ 21h00 ngày 31/12/2021
đến 0h ngày 01/01/2022
để cập nhập theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP