STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.19.H29-201022-0005 200001924/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

2 000.00.19.H29-201022-0004 200001925/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

3 000.00.19.H29-201022-0001 200001926/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

4 000.00.19.H29-201022-0002 200001927/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TRƯỜNG DƯƠNG

Còn hiệu lực

5 000.00.19.H29-201022-0012 200001928/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH DỆT KIM ĐOÀN TẤT THÀNH

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H29-201022-0007 200001929/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM

Còn hiệu lực

7 000.00.19.H29-201022-0008 200001930/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÍCH HỢP VẠN NAM

Còn hiệu lực

8 000.00.19.H29-201019-0011 200001931/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ PHƯƠNG TUYẾN

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H29-201022-0009 200001932/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực

10 000.00.19.H29-201022-0006 200001933/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM

Còn hiệu lực