STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1 000.00.16.H05-240521-0001 240000022/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY PHACOGEN Bộ tách chiết và định lượng DNA

Còn hiệu lực

2 000.00.16.H22-240617-0001 240000002/PCBMB-HG

CÔNG TY TNHH LIÊN HỢP DƯỢC HÀ GIANG

Còn hiệu lực

3 000.00.16.H22-240508-0001 240000001/PCBMB-HG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1641

Còn hiệu lực

4 000.00.17.H54-240612-0001 240000014/PCBMB-TB

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1792

Còn hiệu lực

5 000.00.16.H11-240517-0001 240000001/PCBA-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ BÌNH THUẬN DUNG DỊCH NATRI CLORID 27%

Còn hiệu lực

6 000.00.19.H26-240613-0011 240001173/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG DƯƠNG Bảng thử thị lực điện tử

Còn hiệu lực

7 000.00.16.H11-230823-0001 240000008/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1472

Còn hiệu lực

8 000.00.16.H11-240129-0001 240000007/PCBMB-BT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1618

Còn hiệu lực

9 000.00.19.H26-240616-0001 240001172/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Kit phụ khoa Balm-X

Còn hiệu lực

10 000.00.17.H58-240617-0001 240000006/PCBB-TG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CALAPHARCO Máy đo đa ký hô hấp

Còn hiệu lực