STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1331 000.00.19.H29-221025-0019 220003643/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy theo dõi thành phần cơ thể

Còn hiệu lực

1332 000.00.19.H29-221019-0010 220003642/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH FRESENIUS MEDICAL CARE VIỆT NAM Máy trộn dịch dùng cho thận nhân tạo

Còn hiệu lực

1333 000.00.04.G18-220704-0014 2200073ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1334 000.00.04.G18-220704-0016 2200072ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1335 19009451/ĐKLH-BYT-TB-CT 2200071ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE VIỆT NAM Hệ thống chụp SPECT/CT

Còn hiệu lực

1336 000.00.04.G18-220811-0014 2200070ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1337 000.00.04.G18-220811-0022 2200069ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1338 000.00.04.G18-220811-0023 2200068ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp PET/CT

Còn hiệu lực

1339 000.00.04.G18-220713-0004 2200067ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH GE HEALTHCARE VIỆT NAM Hệ thống chụp mạch

Còn hiệu lực

1340 000.00.19.H26-221031-0006 220002252/PCBMB-HN

BỆNH VIỆN THẬN HÀ NỘI

Còn hiệu lực