STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1531 000.00.19.H29-240503-0013 240000978/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Bộ xét nghiệm định tính và định lượng tế bào CD34+ và CD45+

Còn hiệu lực

1532 000.00.19.H29-240503-0012 240000724/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH BIOGROUP VIETNAM Máy đếm tế bào tự động

Còn hiệu lực

1533 000.00.19.H26-240504-0005 240001060/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ PCG Máy garo hơi tự động 2 kênh và phụ kiện, vật tư tiêu hao đi kèm

Còn hiệu lực

1534 000.00.19.H29-240502-0012 240000723/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁNH VÂN IVD là dung dịch rửa dùng cho máy phân tích sinh hóa

Còn hiệu lực

1535 000.00.19.H29-240425-0019 240000977/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Máy Kích thích và Phản hồi Sinh học

Còn hiệu lực

1536 000.00.19.H29-240426-0025 240000976/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Điện cực

Còn hiệu lực

1537 000.00.19.H29-240426-0024 240000975/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Đầu dò trực tràng

Còn hiệu lực

1538 000.00.19.H29-240426-0015 240000974/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TERMINIUS HEALTHCARE VIETNAM Đầu dò âm đạo

Còn hiệu lực

1539 000.00.19.H29-240506-0010 240000973/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ MEDITRONIC Bình bốc hơi khí mê (Isoflurane & Sevoflurane)

Còn hiệu lực

1540 000.00.19.H29-240509-0018 240000972/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH AMETHYST MEDICAL VIỆT NAM Quả lọc nội độc tố

Còn hiệu lực