STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1801 000.00.19.H26-230206-0020 230000199/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH CFA VIỆT NAM Dung dịch nhỏ tai

Còn hiệu lực

1802 000.00.19.H26-230203-0001 230000198/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

1803 000.00.19.H26-230203-0002 230000197/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MẮT KÍNH WORLD VISION Mắt kính cận, viễn, loạn thị

Còn hiệu lực

1804 000.00.19.H26-230207-0014 230000196/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Thấu kính

Còn hiệu lực

1805 000.00.19.H26-230207-0015 230000195/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HFM Túi nước

Còn hiệu lực

1806 000.00.19.H26-230206-0017 230000194/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Hệ thống ghế khám sản phụ khoa

Còn hiệu lực

1807 000.00.19.H26-230206-0014 230000193/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

1808 000.00.19.H26-230206-0015 230000192/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Ghế đa năng

Còn hiệu lực

1809 000.00.19.H26-230206-0016 230000191/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ Giường sản khoa

Còn hiệu lực

1810 000.00.19.H26-230206-0013 230000258/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÙNG VƯỢNG Hệ thống máy điều trị da Modula và phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo

Còn hiệu lực