STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
181 000.00.19.H29-230425-0010 230000648/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Đầu típ

Còn hiệu lực

182 000.00.19.H29-230421-0034 230001126/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Hct

Còn hiệu lực

183 000.00.19.H29-230421-0036 230001125/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ TTBYT IVD xét nghiệm định lượng CO2

Còn hiệu lực

184 000.00.19.H29-230421-0026 230001124/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng IGF-I, IGFBP-3

Còn hiệu lực

185 000.00.19.H29-230421-0025 230001123/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

186 000.00.19.H29-230421-0023 230001122/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Bộ IVD xét nghiệm định lượng CRP

Còn hiệu lực

187 000.00.19.H29-230421-0022 230001121/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

188 000.00.19.H29-230421-0021 230001120/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

189 000.00.19.H29-230421-0019 230001119/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với Dị nguyên

Còn hiệu lực

190 000.00.19.H29-230421-0018 230001118/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng kháng thể IgE đặc hiệu với dị nguyên

Còn hiệu lực