STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1901 000.00.19.H29-230411-0018 230000775/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein A-1-Antitrypsin

Còn hiệu lực

1902 000.00.19.H29-230411-0022 230000774/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein C3d

Còn hiệu lực

1903 000.00.19.H29-230411-0020 230000773/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein p57Kip2

Còn hiệu lực

1904 000.00.19.H29-230411-0024 230000772/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein Factor VIII-R Ag.

Còn hiệu lực

1905 000.00.19.H29-230411-0025 230000771/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính yếu tố XIIIa

Còn hiệu lực

1906 000.00.19.H29-230411-0026 230000770/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính yếu tố XIIIa

Còn hiệu lực

1907 000.00.19.H29-230412-0002 230000769/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính hormone gastrin

Còn hiệu lực

1908 000.00.19.H29-230412-0004 230000768/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính protein hPL

Còn hiệu lực

1909 000.00.19.H29-230412-0005 230000767/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính Ksp-Cadherin

Còn hiệu lực

1910 000.00.19.H29-230403-0014 230000766/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Vật liệu kiểm soát dương tính xét nghiệm lai tại chỗ để xác định sự bảo toàn của mRNA

Còn hiệu lực