STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
1941 000.00.19.H26-231011-0041 230002740/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Ổ khí y tế

Còn hiệu lực

1942 000.00.19.H26-231011-0021 230002739/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bình hút dịch

Còn hiệu lực

1943 000.00.19.H26-231011-0018 230002738/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Báo động khu vực

Còn hiệu lực

1944 000.00.19.H26-231011-0017 230002737/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Bộ hút dịch áp lực thấp

Còn hiệu lực

1945 000.00.19.H26-231011-0020 230002736/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Báo động trung tâm

Còn hiệu lực

1946 000.00.19.H26-231011-0044 230002735/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH HƯNG TRƯỜNG SƠN Hộp ổ khí

Còn hiệu lực

1947 000.00.19.H26-231013-0020 230002734/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính Transferrin trong phân

Còn hiệu lực

1948 000.00.19.H26-231013-0021 230002733/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính Lactoferrin trong phân

Còn hiệu lực

1949 000.00.19.H26-231013-0019 230002732/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN Y TẾ VIỆT NAM Kit xét nghiệm định tính máu trong phân

Còn hiệu lực

1950 000.00.19.H26-231017-0001 230002037/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TÂY BẮC Á Giường y tế

Còn hiệu lực