STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
251 000.00.04.G18-200924-0032 2400514ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Bộ xét nghiệm phát hiện và định lượng ADN của Parvovirus B19

Còn hiệu lực

252 000.00.04.G18-210224-0001 2400513ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng CK-MB

Còn hiệu lực

253 000.00.04.G18-210416-0007 2400512ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

254 000.00.04.G18-210928-0025 2400511ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Máy xét nghiệm đông máu

Còn hiệu lực

255 19010412/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400510ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ NHẬT ANH Máy xét nghiệm miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

256 17005183/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400509ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Que thử xét nghiệm Glucose

Còn hiệu lực

257 000.00.04.G18-211130-0011 2400508ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM PHƯƠNG Thẻ xét nghiệm định lượng pH, pO2, pCO2, Hematocrit

Còn hiệu lực

258 19010025/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400507ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VIMEC Thẻ xét nghiệm định tính Troponin I

Còn hiệu lực

259 000.00.04.G18-210414-0015 2400506ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng calcitonin người (thyrocalcitonin)

Còn hiệu lực

260 17001530/ĐKLH-BYT-TB-CT 2400505ĐKLH/BYT-HTTB

CÔNG TY TNHH ROCHE VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định lượng HE4

Còn hiệu lực