STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
35741 000.00.17.H39-210706-0005 210000035/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nhất Nhất

Còn hiệu lực

35742 000.00.17.H39-210706-0006 210000036/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

35743 000.00.17.H39-210707-0001 210000037/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem răng miệng Nhất Nhất

Còn hiệu lực

35744 000.00.17.H39-210707-0002 210000038/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Kem răng miệng Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

35745 000.00.17.H39-210809-0001 210000039/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Lan Tiên

Còn hiệu lực

35746 000.00.17.H39-210809-0002 210000040/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Lan Tiên Plus

Còn hiệu lực

35747 000.00.17.H39-210809-0003 210000041/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Bỏng loét Nhất Nhất

Còn hiệu lực

35748 000.00.17.H39-210809-0004 210000042/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch Bỏng loét Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực

35749 000.00.17.H39-210809-0005 210000043/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xoa giảm đau Nhất Nhất

Còn hiệu lực

35750 000.00.17.H39-210809-0006 210000044/PCBA-LA

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT Dung dịch xoa giảm đau Nhất Nhất Plus

Còn hiệu lực